Zo huurt u een woning in België

Verhuizen naar België, het hoeft geen onvervulde droom te blijven. Met een huurhuis zet u snel en zonder risico de eerste stap. Keur’s Adviesgroep biedt uiteraard bijstand.

Soorten huurcontracten

De Belgische huurwet beschermt huurcontracten voor woningen die als hoofdverblijfplaats dienen. Qua huurtermijn, heeft u vier mogelijkheden: negen jaar, huur van korte duur (minder dan drie jaar), huur van lange duur of levenslange huur. Voor alle huurcontracten kunt u een verlenging vragen wegens uitzonderlijke omstandigheden. Als de verhuurder niet akkoord gaat, beslist de rechter.

Huurcontract van negen jaar

Dit huurcontract eindigt na negen jaar op voorwaarde dat de huurder of verhuurder ten minste zes maanden voor het verstrijken van deze termijn het contract opzegt. Anders loopt het onder dezelfde voorwaarden door voor een periode van telkens drie jaar. Beide partijen hebben het recht om het verlengde contract na elke periode van drie jaar zonder opgave van reden of schadevergoeding op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden.

Ook tijdens de periode van negen jaar kan de verhuurder het contract opzeggen als hij de woning zelf wil bewonen of wil laten bewonen door een familielid. Of als hij belangrijke verbouwingswerken wil uitvoeren. Dit kan zonder motief en tegen betaling van een schadevergoeding die gelijk is aan negen maanden huur aan het eind van de eerste periode van drie jaar en aan zes maanden huur aan het eind van de tweede periode van drie jaar.

Huurcontract van korte duur

Een huurcontract van korte duur eindigt na drie jaar of minder. De huurder of verhuurder moet het contract drie maanden voor einddatum beëindigen. Geen van beide partijen mag het contract eerder beëindigen, tenzij dat in het huurcontract overeenkomen werd. U kunt het contract één keer verlengen tegen dezelfde voorwaarden en niet voor langer dan drie jaar. Blijft u daarna toch in het pand wonen, gaat het huurcontract over in een huur van negen jaar.

Huurcontract van lange duur

Dit huurcontract eindigt op het einde van de overeengekomen periode, maar dan moet een van beide partijen het wel zes maanden voor de vervaldatum opzeggen. Indien dit niet gebeurt, loopt het contract nog drie jaar door.

Levenslange huur

U kunt samen met de huurbaas een levenslang huurcontract afsluiten. Dit is op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van drie maanden.

Denk aan de indexering

De indexering is een jaarlijkse aanpassing van de huurprijs op basis van de schommelingen van de index van consumptieprijzen. Voor huurovereenkomsten die onder de wet van 20 februari 1991 op de huurprijzen voor hoofdverblijfplaatsen vallen, is die indexering ook verschuldigd wanneer ze niet in het contract is vermeld. Voor huurovereenkomsten die niet onder deze wet vallen, mag de verhuurder de huurprijs alleen indexeren als dat uitdrukkelijk in het contract is vastgelegd.

Herziening van de huurprijs

De verhuurder kan de huurprijs herzien (hoger of lager) als de normale huurwaarde van het onroerend goed veranderd is. Hij kan dit alleen tussen de negende en de zesde maand voor het verstrijken van elke driejaarlijkse periode aanvragen. Als verhuurder en huurder het niet eens geraken, kunnen ze een bemiddelaar inschakelen of de zaak voor de vrederechter brengen.